Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

Охладителни системи на директно изпарение


Изпарителните системи за охлаждане използват най-опростените и в същото време най-ефективните от технологична гледна точка решения. Те значително намаляват оперативните разходи за охлаждане и поддръжка при използването им в индустриални и търговски обекти с голям въздухообмен.  
В съвременните производствени и търговски помещения, като правило имаме голямо количество активни източници на топлина – машини, съоръжения за термообработка, мощни осветителни тела, заваръчни апарати и др. Много често, през лятото температурите в сградите достигат недопустими нива и намаляват производителността на труда.  
Изпарителните охладителни системи, представляват автономни съоръжения, които охлаждат въздуха, като използват принципа на водата да поглъща топлина. Топлообмена протича при преминаване на въздушен поток през овлажнен филтриращ елемент.  
Тези съоръжения лесно се монтират по покривите или стените на помещенията. За да работят те използват електричество само за вентилаторите. Кулърите трябва да се свържат към водопровода.

В сравнение с традиционните климатични системи, адиабатните охладители има някои важни предимства:

  1. Съкращава стойността на необходимото оборудване до 70%.
  2. Осигурява многократен въздухообмен.
  3. Възможност за задаване на индивидуални режими на работа в различните зони на помещението.
  4. Ниски разходи за експлоатация и поддръжка на оборудването.
  5. Подобрява условията на работа и опазва околната среда.
  6. Намалява потреблението на енергия до 80% (само вентилаторите консумират електричество).

 

Повече информация за продуктите можете да намерите тук

%d bloggers like this: