Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

Какво представляват системите за лъчисто отопление и охлаждане?

Какво представлява лъчението?  

Директно от Слънцето, естествено и евтино отопление.                        


В прекрасен зимен ден, когато излезете от сенчесто място и слънчевите лъчи Ви залеят, мигновенно усещате топлина. Разбира се, това Ваше усещане не се дължи на въздуха, тъй като неговата температура е постоянна навсякъде, а е следствие от директното слънчево греене. Това естествено разпространение на топлината се нарича инфрачервено лъчение и е част от електромагнитната енергия на Слънцето

Особености на инфрачервените вълни:
1. Tе се разпространяват във всички посоки и се отразяват само от твърдите тела.
2. Те се разпространяват естествено в пространството, без допълнителни източници на енергия
3. Не се поглъщат от въздуха
4. Поглъщат се само от твърдите тела, които ги превръщат в топлинна енергия.

По този начин, чрез инфрачервените лъчи, топлината се пренася през пространството без загуби в околната среда. Днес съвременните климатични системи използват това физическо явление не само в дома, а също така за отопление на големи пространства. Наподобявайки природата, отоплителните системи на   Carlieuklima Srl се инсталират по тавана или във височина покрай стените така, че да нагряват пода, машините и хората директно и без загуби. Лъчистите отоплителни системи имат значителни предимства пред конвекторните системи.

По-добър комфорт при по-ниска температура на въздуха.

Усещането за комфорт в помещението зависи не само от температурата на въздуха (TA), както ние обикновено си мислим, но и от температурата на обкръжаващите ни предмети – средната лъчиста температура (TMR).
В графиката се анализират причините, които пораждат усещането за комфорт на работещи в промишлени помещения, при средна активност и скорост на движение на въздуха не по-голяма от 0,5 м/сек. Когато се използва конвекторна система за отопление, комфортната температура на въздуха и стените може да бъде достигната при 17˚С, а когато използваме система за инфрачервено отопление, увеличавайки средната лъчиста температура до 22˚С, можем да намалим температурата на въздуха до 15˚ С.

Липса на съществени температурни разлики и загуба на енергия.

При използване на традиционни системи за отопление се наблюдава явлението температурен градиент /особено във високите помещения/. При инсталиране на лъчисти системи за отопление температурните разлики значително се уеднаквяват и се намалява загубата на енергия.
В графиката се вижда изменението на температурата на въздуха при конвенциално и лъчисто отопление, в зависимост от височината на сградата. Забелязваме, че при традиционните системи за отопление топлият въздух се концентрира при тавана, увеличавайки загубите на енергия, докато при използване на лъчисто оборудване топлината се разпределя в ниските части на помещението. Поради тази причина, монтирането на инфрачервени системи за отопление във високи помещения е особено ефективно .

Тихо, без движение на въздушни маси и прах.
При конвекторните системи прах и различни други вредни вещества, отделяни от производството, непрекъснато циркулират във въздуха.
При лъчистите системи за отопление няма движещи се въздушни маси, което позволява тяхното използване във всякакви производства.

Екология и здраве.

Защитата на околната среда и природните ресурси ни задължава да се насочим към използването на системи за отопление, които да отговарят на две условия: намаляване изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата и гарантиране комфорт на работното място – там, където прекарваме една трета от денонощието. Топлината в лъчистите системи се произвежда от газови генератори, а газта ,както знаем, е чист източник на енергия. Влиянието на остатъчните продукти от нейното горене върху околната среда е незначително. Преимуществата на тази технология са:
– липсата на движещи се въздушни маси;

– означава отсъствие на вредни частици и прах в работната среда;

– малките температурни разлики в различните височини на помещението;

– намалява температурното разслоение на въздуха и предпазва от появата на конденз върху повърхността на предметите;

– непрякото нагряване на въздуха;

– позволява да се поддържа нужното ниво на кислород в помещението;

Ниска топлинна инерция.
Лъчистите отоплителни системи на CARLIEUKLIMA имат много ниска топлинна инерция, което позволява максимално бързо да достигат пълна мощност и следователно да се намали оперативното им време.

Зонално отопление.

При използване на лъчисти системи за отопление е възможно отопляване на отделни зони или работни места в помещението, както и да се регулира температурата във всяка зона. Големите производствени помещения са организирани на функционален принцип: цехови, административни звена, производствени площадки, складове, транспортни коридори. Всички те са органически свързани в едно цяло, но в същото време имат различни потребности от енергия за отопление. Например, в производствените цехове е необходима постоянна комфортна температура, докато в зоните за транспортиране тя е ненужна. Различните климатични изисквания може да не съответстват на физическата организация на производството в помещението. В тези случаи, традиционните системи за отопление са неикономични и неефективни: твърде много топлина там, където тя е ненужна и твърде малко там, където тя е необходима. В днешни дни системите за инфрачервено отопление позволяват да преодолеем тези проблеми. Добре проектираната лъчиста система означава да се оптимизират трите й компонента: горелка, излъчвател, електроника.

Пестене на енергия.

Важно преимущество на лъчистата система за отопление са ниските й експлоатационни разходи. Сравнена с други отоплителни системи, икономията на енергия може да превиши 45%. Това се постига чрез:
– по-малки загуби на топлина, благодарение ниските температури на въздуха;
– намаляват се загубите на топлина, поради липсата на температурни разлики във височина;
– намалява се работното време на системата, благодарение липсата на топлинна инерция;
– възможност за зоново отопление там, където е нужно.
Бързото достигане на зададените температурни параметри и ниските разходи по обслужване на оборудването също спомагат за значителни икономии при използване на лъчистите системи на CARLIEUKLIMA.

Представяне на най-новият продукт в нашият асортимент.

Охлаждане с индустриален портативен охладител Portacool Jetstream™. Индустриален портативен охладител  Portacool Jetstream™. Охлаждане с индустриален портативен охладител Portacool Jetstream™. С цел да […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: