Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

Най-големият проект за индустриално адиабатно охлаждане в Югоизточна Европа.

Най-големият проект за индустриално адиабатно охлаждане в Югоизточна Европа изпълнен отново от ВЕВЕН ЕООД.

Обекта е с внушителните 15000м2, като за неговото изпълнение бяха нужни 17 бр. кулъри с 35 kW охладителна мощност всеки, въздушен поток 30000м3/h. Адиабатните кулъри са предпочитан продукт от нашата продуктова гама поради високата си ефективност и икономичност. Използват най-опростените и в същото време най-ефективните от технологична гледна точка решения. Те значително намаляват оперативните разходи за охлаждане и поддръжка при използването им в индустриални и търговски обекти с голям въздухообмен.

В съвременните производствени и търговски помещения, като правило имаме голямо количество активни източници на топлина – машини, съоръжения за термообработка, мощни осветителни тела, заваръчни апарати и др. Много често, през лятото температурите в сградите достигат недопустими нива и намаляват производителността на труда.

Адиабатните кулъри представляват автономни съоръжения, които охлаждат въздуха, като използват принципа на водата да поглъща топлина. Топлообмена протича при преминаване на въздушен поток през овлажнен филтриращ елемент. Адиабатните кулъри  лесно се монтират по покривите или стените на помещенията. Използват електричество само за вентилаторите, и за да работят трябва да се включат към водопровода.

В сравнение с традиционните климатични системи, Адиабатните кулъри имат някои важни предимства:

Намалява потреблението на енергия до 80% (само вентилаторите консумират електричество).

Съкращава стойността на необходимото оборудване до 70%.

Осигурява многократен въздухообмен.

Възможност за задаване на индивидуални режими на работа в различните зони на помещението.

Ниски разходи за експлоатация и поддръжка на оборудването.

Подобрява условията на работа и опазва околната среда.

Leave a Reply

%d bloggers like this: